Invigningen av Rejavallen

Reijmyre IF bedrev sin verksamhet på flera provisoriska idrottsplatser under de första 35 åren.
Vid ett sammanträde den 12 juni 1932 beslöts att man skulle arrendera ett område vid Lunda av John Ottosson på tre år för en årlig hyra av 125 kr. Det var samma plats som där Rejavallen nu ligger. Området inköptes 1937 från Domänverket för 500 kr.
Arbetet med iordningsställandet av Rejavallen bedrevs de följande åren med stor energi under Major Lagercrantz ledning och föreningens medlemmarna gjorde sammanlagt 2500 arbetstimmar utan ersättning.

Tack vare major Lagercrantz inflytande erhölls sammanlagt 16.000 kr av tipsmedel.
År 1937 iordningsställdes en provisorisk fotbollsplan vinkelrätt mot den nuvarande i storlek 70x40m. Planen lades sedan om i nuvarande riktning och löpar- hopp- och kastbanor anlades. Under 1936 uppfördes ett plank runt arenan (nu rivet), medan schaktningsarbeten pågick.
1939 och 1940 användes planen vid Kägelbanekullen. Rejavallen stod slutligen färdig 1941 och den högtidliga och festliga invigningen ägde rum 7 september 1941.

I ett protokoll fört vid sammanträde med R.I.F.s styrelse vid Bremyre den 27/7 1941 står att läsa.
§ 1. Kapten Lagerkrantz meddelade att Idrottsförbundet lämnat sanktion för tävlingar vid invigning av
idrottsplatsen den 7/9-1941.
Vilka grenar som skulle tas med i programmet kunde ej fastställas förrän senare, beslöts att Nils
Ringdahl i samråd med Östergötlands idrottsförbund skulle fastställa detsamma. Vidare meddelades att
vissa "spetsar" inom Idrottsföreningen skulle närvara vid invigningen den 7/9 1941.

Programmet vid invigningen finns bevarat och det visar att inte mindre än 17 föreningar deltog i de Friidrottstävlinger som anordnades.